facebook

ДепартаментАрхеология

Годишник на Департамент "Археология", том VII, 2012 г. Селищна археология

godishnik-vii-1_184x250_fit_478b24840a

Годишник на Департамент "Археология", том VII, 2012 г. Селищна археология

Годишници

Годишникът е издание на Департамент „Археология“ към Нов български университет. В него се публикуват студии, статии, съобщения, резюмета и рецензии, свързани с научната дейност на членовете на Департамента, студенти и докторанти в програмите „Археология“, „Археологически изследвания“ и „Археологически анализи и археометрия“ на НБУ, също така проучвания и материали на изследователи от други научни и научно-образователни институции.
„Селищна археология“ съдържа общо десет статии и една рецензия. Материалите на мултидисциплинарни, а хронологичният обхават широк – от ранната новокаменна до съвременната епоха, покривайки над девет хилядолетия човешка история. Представени са теоретични статии, обобщаващи изследвания, конкретни аналитични публикации на археологически материали и интердисциплинарни разработка от области, тясно свързани с археологията. Стаиите са организирани в рубрики по теми и периоди (Теоретична археология; Праистория; Античност; Извори, епиграфика, историческа география). Заедно с вече утвърдени в българската наука имена на страниците на Годишника поле за изява намират и редица млади учени.

Прикачени файлове