facebook

ДепартаментАрхеология

“Годишник на департамент "Археология”, том ІV-V

s-annuary-volume-4-5_184x250_fit_478b24840a

“Годишник на департамент "Археология”, том ІV-V

Годишници

За първи път в този том са включени изследвания на видни чуждестранни специалисти, които са изнасяли лекции като гост лектори в Нов български университет. Такава е обобщаващата публикация на проф. д-р Джон Чапман, главен редактор на “Списание за европейска археология” (European Journal of Archaeology). Наред с това българо-британският научен колектив с база в Оксфорд, който разработва проблеми за най-ранната металургия и рудодобив в днешните български земи, се представя също с едно интересно научно изследване, основано на богатата лабораторна документация, която ще намери широко приложение в бъдещите научни разработки по тази проблематика.

Студентските публикации, не малко на брой в Годишника, са доказателство за приемствеността в българската археологическа наука. Като че ли най-ярко, това традиционно развитие се проследява в Департамент “Археология” на Нов български университет и където обучението се извършва не в анонимните зали, а сред паметниците, в музейните лаборатории и най-сетне на самия терен.

Прикачени файлове