facebook

ДепартаментАрхеология

Дискодуратере и емпориите в Римска Тракия

discoduraterae_184x250_fit_478b24840a

Дискодуратере и емпориите в Римска Тракия

Илиян Боянов. Издателство "Авалон". 2014

Изследвания

 

Монографията е посветена на един особен тип извънградски селищни структури от римската епоха в Тракия, а именно емпориите.

Тяхното функциониране през архаичната, класическата и елинистическата епоха е обект на многобройни изследвания, но изясняването на функциите и облика им през римската епоха стана възможно едва в последните десетилетия с археологическите проучвания на емпориум Дискодуратере и публикуването на епиграфския архив на другите засвидетелствани тържища в Тракия. Изследването засяга и проблема за икономическото развитие на римските провинции изобщо и в частност степента на това развитие в провинция Тракия и ролята на емпориите в този процес.


В книгата за пръв път цялостно са представени резултатите от археологическите проучвания на Дискодуратере, анализирани са епиграфските паметници и писмените извори за локализацията и историческото развитие на известните до момента емпории в провинция Тракия през римската епоха.


Илиян Боянов е преподавател по римска археология в Нов български университет и е ръководител на археологическите проучвания в емпориум Дискодуратере.