facebook

ДепартаментАрхеология

Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. VII: Селищна археология, 2012

Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. VII: Селищна археология, 2012

Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. VII: Селищна археология, 2012

Колектив

Периодични издания

Годишникът съдържа студии, статии, съобщения, резюмета и рецензии, свързани с научната дейност на членовете на Департамента по археология, студенти и докторанти в програмите “Археология”, “Археологически изследвания”  и “Археологически анализи и археометрия” на НБУ, също така проучвания и материали на изследователи от други научни и научно-образователни институции. “Селищна археология” съдържа общо десет статии и една рецензия. Материалите на мултидисциплинарни, а хронологичният обхават е широк – от ранната новокаменна до съвременната епоха, покривайки над девет хилядолетия човешка история. Представени са теоретични статии, обобщаващи изследвания, конкретни аналитични публикации на археологически материали и интердисциплинарни разработка от области, тясно свързани с археологията. Стаиите са организирани в рубрики по теми и периоди – Теоретична археология; Праистория; Античност; Извори, епиграфика, историческа география. 


Година на издаване: 2012

Корици: Меки

ISBN: 13107949

Език: Български

Размери: 20x28

Страници: 192

Тегло: 438 грама

Издателство: Нов български университет