facebook

ДепартаментАрхеология

и.д. Ръководител на департамента

Гл. ас. д-р Боян Думанов


Доц. д-р Боян Думанов е и.д. ръководител на департамент „Археология“ от 2012 г. Научната му кариера започва в СУ „Св. Климент Охридски (1999–2003 г.), където се изгражда като млад специалист и през 2003 г. защитава докторска си дисертация.


През 2004 г. д-р Думанов става щатен преподавател към департамент „Археология“ на Нов български университет, с което се поставя началото на политиката на Департамента по привличане на перспективни млади изследователи.

Научните интереси на д-р Думанов са главно в областта на археологията на късната античност, Великото преселение на народите, средновековна България и Византия и са свързани по-специално с проблеми на приложните изкуства, владетелската идеология, етническата идентичност, селищните модели и миграционните процеси. Особено внимание в последните години д-р Думанов посвещава на взаимодействието между политика и археология, на влиянието на политическото статукво в археологията и науката като обект на политическото действие.

Научно-изледователските проекти, по които д-р Думанов работи, са свързани основно с теренни археологически проучвания с особено внимание към планинските и полупланинските райони. Такива са микрорегионалните изследвания в средногорската област и най-вече на късноантичния и средновековен селищен комплекс и раннохристиянски култов център при с. Горно Ново село, общ. Братя Даскалови и международния проект „Uncovering the upland zone archaeological heritage: a case study from the Mirkovo Basin, Bulgaria“, съвместно с University of Durham, Великобритания, финансиран от фондация „Америка за България“ и Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Член е на изследователските екипи на проект „ARCITEC“ (Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство) по договор № Д02-68/11.12.2008г. (2009-2011) и проект „Оптимизиране работата на българските музеи с деца и млади хора“, финансиран от фондация „Америка за България“, договор   № ART.00012.20090904 (2010-2011).

Оптимизирането на научноизследователските възможности на д-р Б. Думанов е свързано със специализация в:

  • Römisch-Germanische Komission des Deutschen Archäologischen Instituts, Франкфурт на Майн с проект „Spätantike Goldschmiedekunst in den Diozesen Thracien und Dacia“;
  • Durham University;
  • Oxford University;
  • University College of London, с проект: „Archaeology of the Gothic Identity: The Goths on Lower Danube“;
  • Netherlands Institute in Turkey, Истанбул, с проект „Guide to the Byzantine Archaeology“.

Ръководителят на департамент „Археология“ е стипендиант на ЮНЕСКО и на Британската академия и е автор на над 50 научни публикации. 


Контакт:

 

корпус 2, офис 219

тел.: 02/ 8110 269, в. 22192

e-mail: bdumanov@nbu.bg