facebook

ДепартаментАрхеология

Докторанти

Богдан Стоянов Атанасов

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", заповед № З-РК-151/15.03.2024 г.

Научно жури назначено със заповед №З-РК-61/06.12.2023 г. на Ректора на НБУ

 1. доц. д-р Илиян Георгиев Боянов –НБУ, професионално направление -2.2. История и археология;
 2. доц. д-р Боян Юлиев Думанов - НБУ, професионално направление –2.2. История и археология;
 3. доц. д-р Георги Борисов Нехризов - НАИМ-БАН, професионално направление 2.2. История и археология;
 4. доц. д-р Юлия Милчева Цветкова - СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление - 2.2. История и археология;
 5. проф. Калин Стойнев Порожанов, д.н. - Югозападен университет "Неофит Рилски", професионално направление - 2.2. История и археология;

 Резерви

 1. доц. д-р Майя Димитрова Василева - НБУ, професионално направление - 2.2. История и археология;
 2. доц. д-р Камен Яворов Бояджиев – НАИМ-БАН, професионално направление - 2.2. История и археология;
 • Име на докторанта
  Богдан Стоянов Атанасов
 • Тема на дисертацията
  Технология и общество в края на второ хилядолетие пр. Хр. в Западното Черноморие. Селището от късната бронзова епоха край Дуранкулак
 • Научен ръководител
  проф. Иван Гацов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  08.04.2024 / 14:40
 • Зала
  303, корпус 2

Прикачени файлове

Илия Пламенов Стоименов
 • Име на докторанта
  Илия Пламенов Стоименов
 • Тема на дисертацията
  Сармато-алански елементи в развитието на старобългарската култура от Езическия период
 • Научен ръководител
  доц. д-р Боян Думанов
Илона Иванова Илиева
 • Име на докторанта
  Илона Иванова Илиева
 • Тема на дисертацията
  Mesembria Pontica VI-I c. BCE: Political and Economic Relations between the Apoikia and Interior Thrace

  Месамбрия Понтика VІ-І в. пр. Хр.: политически и икономически отношения между колонията и вътрешните райони на Тракия
 • Научен ръководител
  доц. д-р Илиян Боянов
Кръстю Евтимов Чукалев
 • Име на докторанта
  Кръстю Евтимов Чукалев
 • Тема на дисертацията
  Археологически обекти в пещери през неолита и халколита на територията на Източните Балкани
 • Научен ръководител
  доц. д-р Явор Бояджиев
Мина Рашид Мегала
 • Име на докторанта
  Мина Рашид Мегала
 • Тема на дисертацията
  Раннохристиянски монашески общности в Източните Балкани и Египет. Изследване на ан алогичните и синхронни явления
 • Научен ръководител
  доц. д-р Бони Петрунова
Елена Николаева Ендарова
 • Име на докторанта
  Елена Николаева Ендарова
 • Тема на дисертацията
  Икономическа история на Калиакра през 13-14в. По археологически данни
 • Научен ръководител
  доц. д-р Бони Петрунова
Мирослав Теофилов Марков
 • Име на докторанта
  Мирослав Теофилов Марков
 • Тема на дисертацията
  Римските накити от провинции Горна и Долна Мизия, I-IІІ в.
 • Научен ръководител
  доц. д-р Илиян Боянов
Филип Божилов Петрунов

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-128/27.02.2024 г. на Ректора на НБУ, в състав: 

Научно жури

доц. д-р Илиян Георгиев Боянов –НБУ, професионално направление -2.2. История и археология;
доц. д-р Боян Юлиев Думанов, НБУ, професионално направление –2.2. История и археология;
проф. Станислав Тодоров Станилов,дн. (НАИМ-БАН), професионално направление 2.2. История и археология;
доц. д-р Деян Сашков Рабовянов,(НАИМ-БАН), професионално направление - 2.2. История и археология;
доц. д-р Стоян Йорданов Попов, (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"), професионално направление - 2.2. История и археология;

Резерви
проф. Момчил Николаев Методиев, дн - НБУ, професионално направление - 2.2. История и археология;
проф. д-р Иван Христов Христов - (НИМ), професионално направление 2.2. История и археология

 • Име на докторанта
  Филип Божилов Петрунов
 • Тема на дисертацията
  Градски некрополи от епохата на II-то българско царство.
 • Научен ръководител
  проф. Хитко Вачев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  29.04.2024 / 10:30
 • Зала
  303, корпус 2

Прикачени файлове

Иван Николаев Василев
 • Име на докторанта
  Иван Николаев Василев
 • Тема на дисертацията
  Църковна архитектура в Понишавието през Развитото и Късното средновековиe
 • Научен ръководител
  проф. Хитко Вачев, д.н.
Екатерина Александрова Стамболийска-Петрова
 • Име на докторанта
  Екатерина Александрова Стамболийска-Петрова
 • Тема на дисертацията
  Развитие на социалните и икономически отношения на халколитното население въз основа на проучванията на некрополите от култура Хаманджия и култура Варна
 • Научен ръководител
  проф. Иван Гацов, д.н.
Виолина Александрова Кирякова
 • Име на докторанта
  Виолина Александрова Кирякова
 • Тема на дисертацията
  Типология и семантика на античните и късноантичните амулети от Балканските провинции на Римската империя.
 • Научен ръководител
  доц. д-р Илиян Боянов
Миглена Дианова Райковска

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Докторска програма: Археологически изследвания и археометрия

Професионално направление: 2.2. История и археология.

 

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-126 на Ректора на НБУ, в състав: 

 1. професор Иван Бонев Гацов, д.н., НБУ, професионално направление 2.2. История и археология;
 2. Доцент д-р Илиян Георгиев Боянов, НБУ, професионално направление 2.2. История и археология;
 3. доцент д-р Здравко Димитров Димитров, НАИМ-БАН, професионално направление 2.2. История и археология;
 4. професор д-р Венцислав Николов Динчев, НАИМ-БАН, професионално направление 2.2. История и археология;
 5. доцент д-р Сергей Борисов Торбатов, НАИМ-БАН, професионално направление 2.2. История и археология.

 

Резервни членове на научното жури:

 1. професор д-р Костадин Костадинов Рабаджиев, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 2.2. История и археология
 2. доцент д-р Майя Димитрова Василева, НБУ, професионално направление 2.2. История и археология.

 

 • Име на докторанта
  Миглена Дианова Райковска
 • Тема на дисертацията
  Техники и методи за графична реконструкция на недвижими археологически паметници
 • Научен ръководител
  доц. д-р Илиян Боянов
 • Дата и час на защитата
  06.06.2018 / 14:40
 • Зала
  214, 1 корпус

Прикачени файлове

Петър Кирилов Манов

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Докторска програма: Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия

Професионално направление: 2.2. История и археология.

 

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-347 на Ректора на НБУ, в състав: 

 1. професор д-р Цветанка Благоева Чолова, НБУ, професионално направление 2.2. История и археология
 2. доцент д-р Илиян Георгиев Боянов, НБУ, професионално направление 2.2. История и археология
 3. доцент д-р Здравко Димитров Димитров , НАИМ-БАН, професионално направление 2.2. История и археология
 4. професор д-р Костадин Костадинов Рабаджиев, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 2.2. История и археология
 5. доцент д-р Павлина Димитрова Владкова, Регионален исторически музей, гр. Велико Търново, професионално направление 2.2. История и археология.

Резерви:

доц. д-р Петър Балабанов, професионално направление 2.2. История и археология

доц. д-р Сергей Торбатов, професионално направление 2.2. История и археология

 • Име на докторанта
  Петър Кирилов Манов
 • Тема на дисертацията
  Речни и морски комуникации на Източните Балкани (1-6 век.)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Илиян Боянов
 • Дата и час на защитата
  20.10.2016 / 16:20
 • Зала
  408, корпус 2

Прикачени файлове

Драгомир Пенев Гърбов

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Докторска програма "Археологически анализи и археометрия".

Професионално направление: 2.2. История и археология.

Научна специалност: Стара история (вкл.праистория)

 

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-354 на Ректора на НБУ, в състав: 

 Председател:

 1. професор д-р Цветанка Благоева Чолова, НБУ

Членове:

 1. Доцент д-р Илиян Георгиев Боянов, НБУ
 2. доцент д-р Людмил Фердинандов Вагалински, НАИМ-БАН
 3. проф. д-р Диляна Ботева, СУ „Св. Климент Охридски“
 4. доцент д-р Христо Попов, НАИМ-БАН
 • Име на докторанта
  Драгомир Пенев Гърбов
 • Тема на дисертацията
  Римски и ранновизантийски селищни модели в долината на Средна Струма (II в. пр. Хр. - VII в. сл. Хр.)
 • Научен ръководител
  гл.ас. д-р Боян Думанов
 • Дата и час на защитата
  06.01.2016 / 16:20
 • Зала
  405, корпус 2

Прикачени файлове

Емилия Ценова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на докторска дисертация

 • Име на докторанта
  Емилия Ценова
 • Тема на дисертацията
  Пространство и функционални аспекти на централния градски площад в Долна Мизия и Тракия в границите на съвременна България (I-III век)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Сергей Торбатов
 • Дата и час на защитата
  13.01.2015 / 16:20
 • Зала
  116, корпус 1

Прикачени файлове

Петранка Неделчева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на докторска дисертация

 • Име на докторанта
  Петранка Неделчева
 • Тема на дисертацията
  Каменни колекции от праисторическото селище Микро Вуни, о. Самотраки, Гърция в контекста на каменните ансамбли от Северноегейския ареал
 • Научен ръководител
  проф. д-р Свенд Ханзен
 • Дата и час на защитата
  14.06.2013 / 11:20
 • Зала
  301, корпус 2

Прикачени файлове