facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

dsc0160-copy_678x410_crop_478b24840a
15.10.2015 16:20

Великото преселение на народите. Политика и археология

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“

Корпус 2, зала 607

Организатори:
департамент „Археология“
департамент „Политически науки“

Водещи:
гл.ас. д-р Боян Думанов
ас. Христо Панчугов

Великото преселение на народите е термин, създаден в края на 18 в. с цел да характеризира началото на формирането на новата етно-културна карта на Европа. То се базира на идеята за основополагащата роля на миграционните процеси в историческата динамика на ранното средновековие. Причините за това събитие традиционно са приписвани на политическите фактори, но в последните години се налагат алтернативни становища, касаещи ролята на физико-географски и климатични фактори, като по-логична причина за преселенията.

Не на последно място в дискусията е проблемът за характера на обществата, взели участие във Великото преселение на народите. Съвременните тези са групирани около два лагера, формирани и от политическата антропология – варварските общества се основават на етнически и/или икономически принцип.
Въпреки дългогодишният интерес към тази част от европейската история, Великото преселение на народите е игнорирано в България. То подлежи на нов изследователски подход, най-малкото заради факта, че създаването на българската етническа и културна общност е процес на миграционни процеси, но също и като основа за използване на аналогични модели при обяснението на някои съвременни политически явления.

Гл. ас. д-р Боян Думанов е и.д. ръководител на департамент „Археология“ от 2012 г. Научната му кариера започва в СУ „Св. Климент Охридски“ (1999–2003 г.), където се изгражда като млад специалист и през 2003 г. защитава докторска си дисертация.


През 2004 г. д-р Думанов се присъединява като щатен преподавател към департамент „Археология“ на Нов български университет, с което се поставя началото на политиката на Департамента по привличане на перспективни млади изследователи.

Научните интереси на д-р Думанов са главно в областта на археологията на късната античност, Великото преселение на народите, средновековна България и Византия и са свързани по-специално с проблеми на приложните изкуства, владетелската идеология, етническата идентичност, селищните модели и миграционните процеси. Особено внимание в последните години д-р Думанов посвещава на взаимодействието между политика и археология, на влиянието на политическото статукво в археологията и науката като обект на политическото действие.

Ас. Христо Панчугов е преподавател по политология в НБУ и докторант на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по политически науки на Централно-европейския университет в Будапеща. Бил е зам.-главен секретар на СДС и председател на младежката организация на партията. От януари 2013 г. е начело на политическа партия „Синьо единство“. Научните му интереси са в областта на политическите партии, представителство на интереси и лобизъм, външна политика, европейска интеграция и международни отношения