facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

archeology3_678x410_crop_478b24840a archeology4_678x410_crop_478b24840a archeology1_678x410_crop_478b24840a archeology2_678x410_crop_478b24840a
23.10.2015 10:00

Теренни археологически издирвания в района на Сърнена Средна гора (23.10-12.11.2015 г.)

Теренни археологически издирвания в рамките на проект „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН

Общини Чирпан, Стара Загора и Братя Даскалови

Организатор:
департамент „Археология“

Ръководител на проекта:
гл. ас. д-р Боян Думанов

Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Археология“ 


23.10-12.11.2015 г.


В рамките на проект „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН, ще бъдат извършени теренни издирвания в района на Сърнена Средна гора, с цел локализация и регистрация на археологически обекти, на базата на които да бъде направена реконструкция на комуникационни линии и зависимости при развитието на селищните модели, на търговски връзки, произход на суровини.

Гл. ас. д-р Боян Думанов е и.д. ръководител на департамент „Археология“ от 2012 г. Научната му кариера започва в СУ „Св. Климент Охридски“ (1999–2003 г.), където се изгражда като млад специалист и през 2003 г. защитава докторска си дисертация.
През 2004 г. д-р Думанов се присъединява като щатен преподавател към департамент „Археология“ на Нов български университет, с което се поставя началото на политиката на Департамента по привличане на перспективни млади изследователи.
Научните интереси на д-р Думанов са главно в областта на археологията на късната античност, Великото преселение на народите, средновековна България и Византия и са свързани по-специално с проблеми на приложните изкуства, владетелската идеология, етническата идентичност, селищните модели и миграционните процеси. Особено внимание в последните години д-р Думанов посвещава на взаимодействието между политика и археология, на влиянието на политическото статукво в археологията и науката като обект на политическото действие.